Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Συστήματα Παροχής Πληροφοριών μέσω Web
Το Σύστημα Πληροφόρησης Αγροτών/Δικαιούχων ΕΛΓΑ παρέχει πληροφορίες για αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου, κρατικές οικονομικές ενισχύσεις από την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) καθώς και για δηλώσεις καλλιέργειας βάμβακος και για δηλώσεις εκτροφής, που αφορούν σε Παραγωγούς.

Το Σύστημα Γεωγραφικής Απεικόνισης και Διοικητικής Πληροφόρησης παρέχει γεωγραφική και στατιστική απεικόνιση των ενισχύσεων-αποζημιώσεων μέσω του ΕΛΓΑ.