Φ Υ Τ Ι Κ Ο
Νομός Καλλιέργεια Στρέμματα Μέση
Παρ/γή
Τιμή Ασφ/μενη
Αξία
Συντ.
εισφοράς
Εισφορά + -
0.0 0.0 0 0.0% 0.0 €
0.0 0.0 0 0.0% 0.0 €
0.0 0.0 0 0.0% 0.0 €
Σύνολο Εισφοράς Φυτικού: 0.0 €
Ζ Ω Ι Κ Ο
Είδος Αριθμός
Ζώων
Ασφ/μενη
Αξία
Συντ.
εισφοράς
Εισφορά + -
0 0.0% 0.0 €
0 0.0% 0.0 €
0 0.0% 0.0 €
Σύνολο Εισφοράς Ζωικού: 0.0 €
Σύνολο Εισφοράς: 0.0 €